streak Flap Wheel 8

Print
ล้อทรายริ้ว

Description
No. Model Size Grit
  streak Flap Wheel  8" x 1"  40-400
  streak Flap Wheel 12" x 2"  40-400 

 

มีการออกแบบให้ส่วนปลายของล้อขัดมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น  เพื่อให้เกิดการขัดเจีย ในลักษณะการกัดขัดบริเวณพื้นผิวเฉพาะส่วน จึงสามารถช่วยลดการสะดุดหรือกระแทก ส่วนผ้าทรายเจียโลหะก็สามารถหมุนได้หลายด้าน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขัดเจียมากขึ้นนอกจากนี้การออกแบบ และจัดโครงสร้างของล้อ NF  Wheel  ยังมีขนาดที่เหมาะสมทำให้ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย